Jumat, 31 Oktober 2008

REMEDIAL BAHASA JEPANG KLS XI IPA / IPS bag. 2

I. Tulis dengan huruf katakana
1.CALL
2.OLD
3.SALARY
4.MAY DAY
5.SHOW
6.WHISKY
7.PARTY
8.TEST
9.DELTA
10.IMAGE


II.Tulis lagi pada huruf hiragana dan katakana!

1. Korewa Renisanno nooto desuka.
2. watashiwa Rido desu.
3.Arewa Dinasan no boorupen desuka.
4. Iie, watashino boorupen dewa arimasen.
5. Arigatou gozaimasu. Mata aimashou.

Minggu, 21 September 2008

REMEDIAL BAHASA JEPANG KLS XI IPA / IPS

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
UPTD SMA NEGERI 1 PURWAKARTA
JL. K.K SINGAWINATA NO.113 PURWAKARTA 41111
SOAL REMIDIAL BAHASA JEPANG UJIAN TENGAH SEMESTER 1
I. SALINLAH DENGAN HURUF KATAKANA
1. Motion
2.Bus
3.Cheese
4.Basketball
5.Soccer
6.love
7.Hansamu
8.Enjin
9.Ea-
10.Manyuaru
II. Salin pada huruf hiragana dan katakana
1. Yasai ga suki desuka
2. Tsukue no ue ni empitsu ga arimasu
3.Andrisan wa Firifinjin dewa arimasen.
4.Yantisan wa ginkouin desuka.
5. Watashi wa Purwakarta ni sundeimasu.
1.Yasai ga suki desuka.